بانویی از جنس کویر

تاریکی بر جان های ما خیمه زده است . . . آه سپیده دم کی خواهد دمید!!؟؟

 

جدىدا قدم در مسىرى گذاشته ام که کسى جز دوستم و همسرم مشوقم در اىن راه نىستند. نه اىنکه کار من بد باشد,  نه.  باور انها عىب دارد. جرىانش اىن است که من پىشنهاد دادم بعد با همسر برادر قرار شد دوره هاىش را بگذرانىم و بعد شراکت داشته باشىم. همان اول کار از رفتارش فهمىدم انقدر اعتماد بنفس گرفته که دىگر مرا رقىب خودش مى داند نه شرىک. راهمان که جدا شد,  بماند. بزرگنماىىه کارهاىش همه را به اىن باور رسانده که او مى تواند و من نمى توانم. وقتى جمله ( بىخىال,تو اخرشم به جاىى نمىرسى ) را از زبان پدرم مى شنوم دنىاىم بى معنى مى شود.بقىه اطرافىان که خىلى خواستند مراعاتم کنند, چىزى نمىگوىند اما کارشان را هم به من نمى سپارند. و من بارها و بارها دلشکسته و نا امىد شدم که بىخىال دوره دىدن و کار شوم اما ىک روز تصمىم گرفتم به جاى عقب کشىدن,  ادامه دهم و به خودم و همه ثابت کنم که اگر زبان تعرىف از خودم ندارم اما کارم را خوب بلدم.....

نوشته شده در ساعت 8:25 توسط بانو|

 

 

خوشحالم,  اما تو نشنو روزگار, که چشم دىدن خوشبختى ادمها را ندارى.

راستش چند وقتى ست دارم از قانون جذب و انرژىه مثبت استفاده مى کنم, نمىدونم چقدر تاثىر داره, اما هىچى هم که عوض نشه,  حال خودم رو عوض کرده. همه چىز بر وفق مراد نىست اما حالم خوب است شکر خدا

نوشته شده در ساعت 19:36 توسط بانو|

و من در تدارک جشنی کوچکم برای ۷ روز دیگر,ب مناسبت پنحمین سالگرد ازدواجمان.

در کنار دختره ۱۵ ماهه ام که بهترین اتفاق زندگیم است. 

و به این فکر می کنم که روزها به سرعت برق و باد می گذرد

نوشته شده در ساعت 2:40 توسط بانو|

 

به قول مامان بزرگ کفر نمیگویم، شاکی نشوی یکهو ازین هم که هستیم بیفتیم...

خب خیلی دلگیرم از شما !

متوجه ای؟ می شنوی ؟ تازگیها دیگر مطمئن شده ام که نمی بینی مان ! خودت میدانی چه می گویم!

اما حداقل گوش بده.

نمیدانم کجا نشسته ای که من در زاویه دیدت نیستم! خب قربانت بروم حداقل یک جوری بنشین که مرا هم فقط از گوشه چشمت بتوانی ببینی، کافیمان است والّا .

گاهی فکر میکنم انقدر که برای خانوم ت و آقای کاف و آقای میم و امثالهم خدایی کرده ای اگر برای ما و امثالهم خدایی میکردی حداقل وضعمان این نبود و روزی صدبار هم شکر شما را میگفتیم!

هه!

خوش به حال همانها. اگر آن دنیا را ندارند حداقل این دنیاشان را که دارند لذت میبرند! ما که نه آن دنیا را داریم نه این را...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: نصیحت نکنید. کافر نشده ام،تب هم ندارم . اینها ناخوداگاه به زبانم آمد که عصبی بودم، عصبی ازین همه بی عدالتی و بی انصافی و ضعیف کشی و و و

نوشته شده در ساعت 19:40 توسط بانو|


یه نفس عمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ........

چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود ، یه احساس خوبی دارم . اینجا که می نوشتم سبک می شدم یه جورایی.

هیچی فرق نکرده.

من هنوزم همون بانوی احساساتی و لوس و زود رنجم . 

همچنان هم با محیط کارم مشکل دارم و و و

نوشته شده در ساعت 22:10 توسط بانو|

اشکهایم  شر شر می ریزد.

گاهی که حواسم سر جایش می آید می بینم به جای طلب عفو و بخشش دارم ناسزایش می گویم و یکریز کلمه لعنتی سر زبانم است! برای تسلای دل خودم هم که شده دوست دارم ناسزایش بگویم اما می دانم نمی شود ، گناه دارد .

مدام به این فکر می کنم که خب آخر چرا؟ مگر ارزشش را داشت؟ مگر فکر مادر بدبختش را نکرده بود که فقط و فقط او را داشت؟ چه فکری کرد که این کار را انجام داد؟

این دلم می سوزد به زور بغضم را قورت میدهم و جلوی اشکهایم را می گیرم که از چشمهای متورم شده ام نریزد پایین! بی انصاف به گردن ما حق داشت ، هرکار می کنم که نمی شود فکرش را نکرد!

خداحافظی می کند، می گویند که می گوید می روم سر خیابان و زود برمی گردم اما بعد از ۵روز جسدش را که فقط از روی یادداشت کنارش و دستخطش توانسته اند تشخیصش دهند، پیدا می کنند.

خودکشی کرده،آنهم بخاطر دختری که وقتی بعد از مرگ او ،خبرش می کنند،بیخیال شانه هایش را می اندازد بالا و می گوید که خب به من چه ربطی دارد؟

نمی دانم چطور فهمیده و وبلاگش را جوری تنظیم کرده که درست روز پیدا کردن جسدش برووز شود!!؟

مانده ام فردا را که تشییع جنازه اش است چطور باید باور کرد؟!

نوشته شده در ساعت 17:47 توسط بانو|

نشسته بودم پشت میز و گرم کار بودم.با بهانه های الکی آمد و رفت باز آمد و رفت و من همچنان سرم به کارم بود! لحظه ای نگذشت که از مدیریت احضارشدم.

حاج آقا! همینجور که آستین هایش را برای وضو بالا میزد،گفت:چرا من که آمدم و رفتم از جلوی پایم بلند نشدی؟!

به شدت جا خوردم و فقط نگاهش کردم.با لحنی ملایم اما سرزنش بار ادامه داد: ازین به بعد رعایت کنید!

من نمیدانم حاج آقا چندبار حج رفته،نمیدانم خدایش قبول کرده یا نه!اما حالا میدانم که دیگر بدم می آید که حاج آقا صدایش کنم!

کاش حرمت بعضی لقب ها را نگه میداشتند بعضی ها !

نمیدانم چرا (اما نه،فکر کنم می دانم چرا) وقتی بعد از اتمام نماز حاج آقا رفتم نمازخانه، با استشمام بوی ادوکلن حاج آقا -که الحقُ والانصاف بوی خوشی دارد- ناخودآگاه گفتم: عجیب بوی ریا می آید حاج آقا!خدا عاقبت همه مان را به خیر کند!


می گویند:((وقتی ارزش ها عوض می شوند،عوضی ها باارزش می شوند.))   راست می گویند، راست می گویند.

نوشته شده در ساعت 10:22 توسط بانو|

بعضی وقتها یک چیزهایی برایت درد می شود که می دانی برای هرکس دیگری از دردهایت بگویی ، ناخودآگاه بلندبلند می خندد یا حداقل حداقلش کلی تعجب می کند از این(بلا نسبت شما) حماقتت!!!

بعضی وقتها این چیزهایی که برای تو درد شده،برای کسی که دوستت دارد و دوستش داری، دردتر می شود و تو خبر نداری. بعد که بر حسب اتفاق،عکس های از نمای نزدیکِ ۲سال قبلِ همسرت را که با الانش مقایسه می کنی، می بینی ای دل غافل با این حرفهای مسخره ای که درد نامیدیشان، چه به روز عزیزترینت آورده ای و خبر نداری!

بعد تصمیم می گیری آدم شوی و بعد از شکر خدا که وجودش را در کنارت قرار داده،نگذاری چیزی جز آرامش در زندگیَت باشد!

حالا هی همینجور روی حرفت مانده ای تا یک جایی،یک جوری،یک کسی پیدا می شود که آرامشت را هدف قرار داده و دردهایت را عجیب به رخت می کشد اما تو سعی می کنی به روی خودت نیاوری و توی خودت می ریزی ولی نمی دانی باز یک تار به موهای سفید همسرت اضاف کرده ای.

اینجاست که به خودِ خودت می گویی: (( لعنت به تو که خوشی زیر دلت زده و نمی توانی دردهای مسخرۀ زندگیَت را درد ندانی! ))


حقش بود که اینجا،همینجا بگویم که:**دوستت دارم همسر مهربانم**


سال نویِ همگی مبارک. کم لطفی ما رو بر ما ببخشایید

نوشته شده در ساعت 13:59 توسط بانو|

۱ اتفاق هایی اینجا دارد می افتد که روحم را آزار می دهد!

نکن سارا. با خودت این کار را نکن.

سارای خوبم پاکیَ ت را به چه قیمتی می فروشی؟

می گویم: همسرت مرد خوبیست سارا!پس چرا؟

می گوید: مطمئنم او هم برای خودش خلوت هایی دارد!

می گویم: این خیانت نیست؟

لبخند تلخی می زند و می گوید:خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو!

توجیه نکن خودت را ،سارا. نمی دانم به کدامین تبسمش خودت را فروختی و مرا اُمل خواندی که مثل همۀ زنهای دیگری که تو می شناسیشان، نمی شوم.

هرکس نداند من که خوب می دانم زندگی ات را دوست داری اما نمی دانم چشمان زیبایت را چرا روی دیگری باز کردی.تو که محرمت، ثابت کرده که دوستت دارد.

دارم دیوانه می شوم سارا جان. نمیدانم منم که تو را درک نمی کنم یا تویی که نمی دانی من چه می گویم.

اما برایت دعا می کنم عزیزم. دعا می کنم که بشوی همان دوست .... (جای نقطه چین ها بگذار هرچه صفت خوب است که می دانم تو لیاقتش را داری)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلم غصه دارد، دوست داشتم بیشتر برایش می نوشتم اما نمی دانم چرا کلمات را گم کرده ام!

نوشته شده در ساعت 9:51 توسط بانو|


آخرين مطالب
» محکم و استوار
»
»
» شاید شکوائیه
»
» خدایش ببخشد...
» بوی ریا می آید حاجی!
» چیزهایی که درد نیستند و تو دردشان می نامی!این عین ناشکری ست.
» برای سارا، یک بانوی دوست داشتنی
» لعنت به رندگی ای که خوارت کند...!
Design By : Pars Skin